Finansowanie / Project financing

PROGRAM LIFE

Life+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

LIFE+ is the only financial instrument of the European Union focused exclusively on co-financing projects in the field of environmental protection. Its main objective is to support the implementation of EU’s environmental law, implementation of environmental policy and identification and promotion of new solutions to environmental problems.

NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest współfinansującym realizację projektu DIM-WASTE.

The National Fund of Environmental Protection and Water Management (NFEP&WM) co- finances DIM-WASTE Project’s realization.

Łukasiewicz – IMBiGS
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Institute of Mechanised Construction and Rock Mining (IMBiGS) is an interdisciplinary, scientific research unit. The Institute conducts research, development and experimental activities within the framework of an implementation of mechanization and automation into the industry, construction, rock mining and waste management. IMBiGS disseminate and implement new technological, technical and organizational solutions into business practice.